Over geld

Voor politici, kiesgerechtigden en andere mensen met (soms) goede ideeën:
Onder het motto “het weten waard” een onvolledige inventarisatie van geldbedragen die desastreus besteed worden of verdwijnen in een zwart circuit. Daarna de bronvermelding voorafgegaan door de datum van publicatie van die bron. Indien van toepassing op de volgende regel het blognummer, de titel van die blog en de datum van die publicatie. De afbeelding is van internet geplukt.

_________________
Over bezittingen
* Nederland telde in 2016 112.000 miljonairshuishoudens (huishoudens met een vermogen van € 1.000.000 of meer, waarbij eigen huis en eventuele hypotheekschuld niet meegerekend werd). Dat is weliswaar het hoogste aantal miljonairs sinds 2006, maar gecorrigeerd voor inflatie blijft het aantal miljonmairshuishoudens sinds 2010 gelijk.
** € 309.000.000.000.000 was het gezamenlijk vermogen exclusief hun eigen huis en eventuele hypotheek van 106.200 Nederlandse huishoudens.
€ 2.910.000.000 hadden deze huishoudens gemiddeld elk in bezit.
106.200 Nederlandse huishoudens(1) blijken in 2015 exclusief hun eigen huis en eventuele hypotheek meer dan € 1.000.000 aan vermogen te bezitten.
Dat zijn 500 huishoudens meer(1) dan in 2014.
€ 309.000.000.000.000(1) bezitten zij tezamen.
€ 2.909.604.520(1) bezitten zij gemiddeld elk.
De meeste Nederlandse miljonairs wonen in de provincie Zeeland2.
Daarna volgt de provincie Utrecht(2), waarbij in de gemeente waar ik woon – nota bene – met 3,8% de miljonairsdichtheid het grootst(2) is.
*** De Gini-coëfficiënt, die gemeten wordt op een schaal tussen de uitersten 0 (iedereen verdient evenveel) en 1 (één persoon krijgt al het inkomen):
Met een waarde van 0,28 voor besteedbare inkomens, is de Gini-coëfficiënt in Nederland relatief laag, en bovendien stabiel.
Met een waarde van 0,90 voor vermogens is de Gini-coëfficiënt in Nederland uitzonderlijk hoog – hoger dan in de VS – en stijgend.
Het vermogen van Nederlandse miljonairs (2 % van alle huishoudens) is 25 maal zo groot is als het vermogen van de onderste helft van de huishoudens; 3 jaar geleden was dat nog 14 maal zo groot. In hoeverre bij deze vermogens-Gini-coëfficiënt rekening is gehouden met de opgebouwde pensioenen is mij overigens een vraag.
4* · 2.257 miljardairs telt de wereld in 2016(1), waarvan 609 in China, 552 in de Verenigde Staten van Amerika en 109 in Duitsland.
· $ 8.000.000.000.000 bezitten zij nu samen, omdat hun vermogen afgelopen jaar toenam met 16%(1).
· 540 miljardairs telde de VS in 2015(2). Die zagen in 2015 hun fortuin met 8% stijgen(2).
· 10.400.000 miljonairs (vermogen zonder de eigen woning) wonen in de VS, doordat er in 2015 300.000 bijkwamen(2).
· 3% van de bevolking in de VS extreem rijk(2).
5* 1% van de rijkste mensen op aarde bezit evenveel als de 99% andere mensen.
* 2018.09.11 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / nu.nl
Geen blog

** 2017.09.12 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1 2017.09.12 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / NOS.nl
2 2017.09.12 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / RTV Utrecht
Geen blog.

*** 2017.04.19 Centraal Planbureau/De GroeneAmsterdammer
441, “Een hoop mensen met hoop” op 19 april 2017

4* 1 2016.03.08 “Global Rich List” Hurun Report/NOS
2 2016.08.10 De Groene Amsterdammer (?)
2 368, “Nieuwe doelen zoeken” op 11 augustus 2016

5* 2016.06.03 Oxfam Novib/De Wereld Morgen
331, ander weblog op 6 juni 2016.

Over inkomens voor mensen en bedrijven
In 1976 was het minimumloon 68% van het gemiddelde loon, inmiddels is dat 48%. Bovendien kwamen er met name in de jaren ’90 steeds meer loonschalen bij die nauwelijks boven het minimumloon zitten.
De inkomenszekerheid van mensen onder de 65 (arbeidsongeschiktheid, bijstand, WW) is sinds 1980 in Nederland afgenomen met 34% en sinds 1990 met 38%. Gecorrigeerd voor inflatie is het sociaal minimum (de optelsom van bijstand plus toeslagen) nu lager dan in 1980.
De winstbelasting voor bedrijven is gehalveerd en het huidige kabinet wil deze nog verder verlagen.
Vooral sinds de crisis van 2008 zijn de lasten voor werkenden gestegen van 19,8% naar 22,2% (uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product) en daar komen de pensioenpremies nog bovenop. Dat zorgt er niet alleen voor dat werkenden netto minder overhouden, het beïnvloedt ook de loononderhandelingen.
2018.02.28 De Groene Amsterdammer / Socioloog Cok Vrooman van het SPB en hoogleraar bij UU
Geen blog.

Over belastingontwijking, -paradijzen en multinationals
* € 8.000.000.000.000 aan vermogen van plutocraten is in belastingparadijzen ondergebracht. Dat is ruim € 1.000 per momenteel levend mens, al is-t-i net geboren.
€ 600.000.000.000 aan winsten worden op jaarbasis door multinationals weggesluisd via belastingparadijzen. De grootste draaischijf daarin is Nederland.
Ongeveer 17% van alle buitengaatse winsten van Amerikaanse multinationals verdwijnt in de heffingsvrije vortex van belastingparadijzen via een Nederlandse brievenbusmaatschappij.
** $ 500.000.000.000 aan Amerikaanse winst alleen al is sinds 2005 is in Nederland opgespaard door bedrijven als Caterpillar, Foot Locker, General Electric, Heinz, Nike, Time Warner en ga zo maar door.
€ 430.000.000.000 hebben we het dan over.
Over geschat € 344.000.000.000 daarvan wordt nergens ter wereld belasting betaald.
Over de resterende € 86.000.000.000 worden geheim gehouden afspraken gemaakt tussen de Nederlandse belastingdienst en betreffende bedrijven. De verwachting is dat daarover een ééncijferig percentage aan belasting geheven wordt in plaats van de 25%, die gewone Nederlandse bedrijven over hun winst aan de Nederlandse fiscus afdragen.
€ 774.000.000 leverde deze constructies de Nederlandse schatkist in het gunstigste geval op (waarschijnlijk nog niet de helft daarvan) en
38.800 extra Nederlandse banen: € 2.220.000.000 per extra baan.
*** € 4.000.000.000.000.000 ‘stroomt’ jaarlijks – om nationale belastingen te ontwijken – via Nederlandse brievenbus-‘maatschappijen’ volgens een parlementaire mini-enquette naar belastingparadijzen.
23% van het totaalkapitaal dat multinationals via brievenbus-‘maatschappijen’ richting belastingparadijzen sluist, gaat via Nederland; waarmee Nederland hierin het veruit het grootste (misdadige) aandeel levert.
Daarna volgen Groot-Brittanië met 14 %, Zwitserland met 6%, Signapore met 2% en Ierland met 1%.
**** Ongeveer € 221.000.000.000.000 hebben1 853 Belgische bedrijven in 2016 naar belastingparadijzen versluisd.
€ 6.900.000.000 betaalden2 de 50 grootste Belgische bedrijven in 2016 samen te weinig aan de fiscus door haar te ontwijken of door belastingen te ontduiken.
€ 12.600.000.000 keerden2 Belgische bedrijven in 2014 uit aan dividenden, aan hun aandeelhouders.
€ 8.650 per maand zou2 elk Belgisch gezin bestaande uit 2 volwassen en 2 kinderen te besteden hebben bij een gelijke inkomstenverdeling.
5* Minstens € 100.000.000.000 wordt wereldwijd door grootbedrijven aan belastingen ontdoken.
Nederland biedt internationale bedrijven van alle landen in de Europese Unie de meeste mogelijkheden voor belastingontduiking.
België en Cuprus volgen op respectievelijk de 2de en 3de plaats.
6* € 5.000.000.000 per jaar loopt de Nederlandse fiscus mis1 [en moet dus door burgers en kleine ondernemers opgehoest worden; GjH] door afspraken met multinationals om legaal Nederlandse belastingen te ontduiken.
In totaal 12 toezichthouders zijn aangesteld2 op meer dan 1.000 gespecialiseerde belastingexperts en juristen, die voor de 227 in Nederland gevestigde “trustkantoren” werken; kantoren die belastingontduiking en transacties met crimineel geld mogelijk maken.
7*€ 22.000.000 per jaar1 geeft Shell uit om ongewenst klimaatbeleid te dwarsbomen.
Minder dan 1%2 van al Shells investeringen gaat naar hernieuwbare energie.
Al jarenlang is Shell in Nederland de grootste uitstoter3 van broeikasgassen.
Daarnaast heeft Shell directe invloed op het lesprogramma van de Erasmusuniversiteit en betaalde € 300.0004 via VNO-NCW aan onderzoek naar onder meer belasting[-ontduiking; GjH].
€ 68.0004 besteedde de Nederlandse overheid aan onderzoek om gasgebruik door consumenten voort te zetten.
Investeerders van ExxonMobil, die samen goed zijn voor meer dan 62% van de aandelen, keurden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2017 – tegen de uitdrukkelijke wens van de directie – een resolutie goed5, die meer duidelijkheid van het bedrijf eist over de effecten van het internationaal klimaatbeleid op de toekomst.
8*$ 100.000.000.000 lopen ontwikkelingslanden naar schatting jaarlijks mis mede dankzij Nederlandse fiscale regelgeving.
9*· € 35.750.000.000 is de Belgische fiscus in 2014 misgelopen doordat winsten zijn weggesluisd. In deze berekening wordt niet uitgegaan van de normale 40% die In België fiscaal over winsten afgedragen zou moeten worden, maar over de slechts 13%, die overblijft na het toepassen van allerlei fiscale constructies die kennelijk ook al ‘geoorloofd’ zijn, door ‘ons’ denken uit te besteden om te kunnen doen wat nodig geacht wordt.
· € 8.000.000.000 zoekt de Belgische overheid om hun begroting ‘rond te krijgen’.
10*€ 100.000.000.000 wordt jaarlijks door multinationals legaal niet aan de belastingdiensten in ontwikkelingslanden betaald, terwijl die landen daar volgens hun nationale wetgeving recht op zouden hebben; € 3.170,98 per seconde.
* 2017.11.08 Ewald Engelen / Follow the monney
Geen blog

** 2017.11.07 Jesse Frederik / De Correspondent
Geen blog

*** 2017.07.24 UvA / ANP / NU.nl
Geen blog

**** 1 2017.07.10 Brusselse studiedienst van de PVDA / Frank Roels / DeWereldMorgen
2 2017.08.14 Belgische federale overheidsdienst Financiën / Le Soir / Knack
Geen blog

5* 2016.05.12 Oxfam Novib/Inter Press Service/De Wereld Morgen
325, ander weblog op 13 mei 2016.

6* 1 2017.05.31 Bijdrage Lammert van Raan (PvdD) aan ‘verantwoordingsdebat’
2 2017.06.08 NOS/Parlementaire enquettecommissie Tweede Kamer
Geen blog

7*1 2017.06.01 Het Britse ‘Influence Map’/De Groene Amsterdammer
2 2017.06.01 De Correspondent/De Groene Amsterdammer
3 2017.06.01 De Groene Amsterdammer
4 2017.05.15 De Correspondent
5 2017.06.01 Inter Press Service/De Wereld Morgen
Geen blog

8*2016.05.12 Oxfam Novib/De Wereld Morgen
430, “Onze politiek; een gelopen race” op 7 maart 2017

9*2016.07.19 Belgische transparantiewe/De Wereld Morgen
375, “Er is genoeg geld, als het maar betaald werd” op 21 augustus 2016

10*2016.07.20 Oxfam Novib
375, “Er is genoeg geld, als het maar betaald werd” op 21 augustus 2016

Over geld voor (tegen) vluchtelingen
* In ruil voor € 6.000.000.000.000 verhindert de Turkse overheid 2.800.000 vluchtelingen uit Syrië op een bootje te stappen richting Europa.
€ 2.800.000.000.000 betaalt de Europese Unie aan Niger om de migratie in de Sahel-regio te belemmeren. Dit heet ‘ontwikkelingsgeld’ te zijn en wordt uitgegeven aan grenswachters.
€ 200.000.000 heeft de Europese Unie over om de papieren regering van Libië in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen.
Gevolg; een voorbeeld 15 rubberbootjes op zo’n 12 zeemijl van de kust van Libië worden geënterd door 2 Libische kustwachtschepen. De Libiërs manen met kalashnikovs in aanslag de vluchtelingen al hun waardevolle bezit af te geven. Daarna vuren ze in de lucht en dwingen de vluchtelingen in zee te springen.
Gevolg; nog een voorbeeld: 80% van de vluchtelingen uit Sabratha, dat op zo’n 70 kilometer ten westen van de hoofstad Tripoli ligt, wordt onderweg naar ergens waar het veilig is mishandelt en opgesloten onder mensonterende omstandigheden.
Ook Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Senegal en Tsjaad krijgen van de Europese Unie ontwikkelingsgeld om veiligheidsdiensten op vluchtelingen te laten jagen. Een deel van het Europees ontwikkelingsgeld wordt gebruikt om autoritaire regimes als onderaannemer van het repressieve migratiebeleid in dienst te nemen, terwijl de Europese Unie buiten schot blijft.
** · € 8.000.000.000 zal de komende 5 jaar door de Europese Unie besteed worden aan Europees ‘antimigratiebeleid’1.
· 25 tot 30% van de VN-projecten kan gerealiseerd worden2, met uitschieters tot 46% (Burkina Faso) en 0% (Ethiopië).
*** £ 35.000 moet een niet-EU-burger in de voorbije 6 jaar per jaar aantoonbaar aan inkomsten hebben verdiend om naar Groot-Brittanië te mogen immigreren.
Deze € 41.056 / € 3.421,35 per maand is £ 8.000 pond (€ 9.384) hoger dan het Britse gemiddelde loon.
* 2017.08.24 DeWereldMorgen / Persbureau Reuters / Noord-Zuidbeweging 11.11.11
Geen blog

** 1 2016.08.14 Europa-nu
2 2016.06.22 De Groene Amsterdammer
372, “Wie wil er geen wereldvrede?” op 14 augustus 2016

*** 2016.07.11 De Wereld Morgen
352, ander weblog op 12 juli 2016

Over Afrika
€ 144.300.000.000.000 ontvingen de landen op het Afrikaanse continent tezamen in 2015 (voornamelijk aan financiële hulp, geldovermakingen door familieleden in het buitenland en leningen).
€ 181.300.000.000.000 werd in 2015 uit Afrika weggesluisd (inclusief de gelden die op buitenlandse spaarrekeningen werden gezet, de export van illegale houtkap en visserij en de verboden handel in planten en wilde dieren en gecorrigeerd voor multinationals, die met opzet de waarde van hun export en import verkeerd aangeven om minder belastingen te hoeven betalen).
Met € 29.300.000.000.000 steeg in 2015 zo de schuldenlast voor alle Afrikaanse landen tezamen, terwijl ze dat jaar tegelijkertijd per saldo een kredietverstrekker van (181,3 – 144,3 =) € 37.000.000.000.000 waren.
388.000.000 (43% van de totale Afrikaanse bevolking) mensen in Afrika zijn ‘extreem arme’; was in 1990 284.000.000 (56%). ‘Extreem arm’ is dan ‘levend van maximaal $ 1.90 per dag’. Zou die grens bepaald zijn op $ 3.10 per dag dan leefden ineens 670.000.000 mensen in Afrika in extreme armoede; bij $ 4 per dag 800.000.000 (bijna 89%).
165.000 mensen in Afrika zijn nu miljonair (nog geen 0,02%), waarvan (in 2016) 24 miljardairs.
Omgerekend € 377.250.000.000.000 (30% van Afrika’s totale financiële vermogen) verborgen deze rijke mensen in 2014 in belastingparadijzen.
2017.08.10 Global Justice Now / DeWereldMorgen
461, “Hestelbetalingen” op 12 augustus 2017.

Over overheidsbestedingen
* € 132.000.000.000.000 kostte het de Nederlandse schatkist om in 2009 private banken te redden.
€ 106.000.000.000.000 leverde de verkoop van banken daarna voor de Nederlandse schatkist op.
€ 26.000.000.000.000 investeerde belangbetalers samen in private banken, terwijl zij zich voortsdurend afvragen hoe dit en dat ‘betaalbaar te houden’.
** Over de besteding van belastinggeld in 2013, 2014 en 2015 van de G20, ofwel de economieën van Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Europese Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika en Zuid-Korea:
$ 215.400.000.000 (€ 189.000.000.000) ging naar de productie van fossiele brandstoffen (inclusief steenkool).
$ 56.100.000.000 (21% van het totaal) ging naar hernieuwbare energie ging.
$ 40.500.000.000 ging naar het aanboren van nieuwe ‘reserves’ van gas, olie en steenkool, terwijl de meeste al ontdekte ‘reserves’ onaangetast zouden moeten blijven om de vreselijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.
Iets meer dan 26% ging naar energie-infrastructuur die voor vuile energie kan worden ingezet, zoals grote waterkrachtcentrales of infrastructuur die niet direct gelieerd is aan een specifieke energiebron.
*** Met € 6.300.000.000 aan subsidies voor 10 landen steunt de Europese Unie (EU) de steenkoolsector.
€ 639.000.000 van dat bedrag ontvang Nederland van de EU om de steenkoolsector te ondersteunen.
**** Ruim € 20.000.000.000 Nederlands belastinggeld lijkt ondergebracht te zijn in 150 ‘revolverende fondsen’; ‘durfkapitaal’.
Over € 39.000.000 van deze investeringsportefeuille werd in 2016 € 783 (€ 24.000 uitgegeven aan belastingadvies) aan belasting afgedragen omdat het ministerie van Economische Zaken 2 van deze fondsen oprichtte onder Luxemburgs recht.
5* € 8.000.000.0001, nee € 35.000.000.0002 is de Europese Unie van plan de komende 5 jaar te besteden aan Europees ‘antimigratiebeleid’: trainingen op het gebied van ‘capacity building’ voor politiemachten en geheime diensten en het uit de grond stampen van ‘humanitarian reception facilities’ waaronder migrantendetentiecentra en trainingen voor lokale journalisten.
Dezelfde EU ondersteund financieel moorddadige regiems als Eritrea, dat zich inmiddels al 25 jaar schuldig maakt aan martelingen, moord, slavernij, verdwijningen en verkrachtingen en speciaal richting burgers die op de vlucht slaan aan afpersing, gevangenschap en marteling, en Soedan, dat zijn onderdanen bombardeert, berooft en door paramilitairen laat verkrachten.
Tegelijk vindt de Verenigde Naties structureel een dekking van slechts 25 tot 30% voor haar projecten met uitschieters tot 46% (Burkina Faso) en 0% (Ethiopië). VN moet, om een bankroet te voorkomen, hun beleid afstemmen op wat donoren willen. Het is zelfs zo erg dat Saoedi-Arabië, in ruil voor donorgeld, door VN niet aangesproken wordt op haar oorlogsmisdaden tegen kinderen. “Gepast zwijgend” dus.
* 2017.09.21 Algemene Rekenkamer / Ewald Engelen op Twitter
Geen blog

** 2017.07.06 Inter Press Service/DeWereldMorgen
454, “Een beetje vertrouwen” op 6 juli 2017

*** 2017.05.09 Inter Press Service/De Wereld Morgen
445, “Duitse successen” op 9 mei 2017

**** 2017.03.30 Investico/De Groene Amsterdammer
436, “Weg geld, baan en zekerheid” op 1 april 2017

5* 1 2016.06.22 De Groene Amsterdammer
1 346, ander weblog op 28 juni 2016
2 2016.06.29 Algemeen Nederlands Persbureau
2 345, ander weblog op 29 juni 2016

Over geld verdienen aan mensen
Minstens 1.500.000.000 mensen leven wereldwijd in een land dat wordt getroffen door conflict en geweld.
Ongeveer 200.000.000 mensen krijgen daarenboven jaarlijks te maken met een ramp; 33% van die slachtoffers zijn kinderen.
168.000.000 Kinderen tussen 5 (!) en 17 jaar (bijna 11% van alle kinderen ter wereld), 100.000.000 jongens en 68.000.000 meisjes, worden wereldwijd tot kinderarbeid gedwongen. Deze kinderen leven vaak in conflictgebieden en landen waar een ramp heeft plaatsgevonden.
Jaarlijks $ 150.000.000.000 (€ 133.702.000.000) genereert naar schatting deze handel in kinderen, gedwongen kinderarbeid en moderne kind-slavernij aan illegale winsten.
2017.06.12 VN Werelddag tegen Kinderarbeid/UNICEF/Inter Press Service/DeWereldMorgen
Geen blog

Over geld voor militaire zaken
* € 500.000.000 wil de Europese Commissie (EC) uitgeven aan militair onderzoek voor de periode 2019 – 2020.
EC stelt voor om honderden miljoenen euro’s in EU-fondsen, die nog niet begroot zijn, te gebruiken voor het oprichten van een ‘defensie-industrieel ontwikkelingsplan’.
EC stelt voor om financiële bijdragen voor gemeenschappelijke wapenaankopen door lidstaten aftrekbaar te maken van de begrotingstekorten. Dus, wat voor het welzijn van Europese burgers 40 jaar niet kon, wordt voor bewapening wèl mogelijk gemaakt.
€ 6.000.000 investeert EC in conflictpreventie.
** · $ 53.906,65 ofwel € 47.831,37, afgerond $ 54.000 of € 48.000, wordt1 per seconde op onze aarde besteedt aan wapens en militairen. Per seconde!
· $ 1.700.000.000.000 ofwel zeer ruim € 1.500.000.000.000 wordt1 per jaar op onze aarde besteedt aan wapens en militairen..
· Dat is2 130 tot 140% van de uitgaven op het dieptepunt van de Koude Oorlog.
*** € 82.000.000.000 hebben EU-lidstaten van 2005 tot 2014 aan exportleningen toegestaan voor wapens naar het Midden-Oosten en naar Noord-Afrika. Deze stroom van wapens van buiten het Midden-Oosten voorziet alle betrokken partijen in de conflicten van een eindeloos assortiment van high-tech wapens. Dit zorgt ervoor dat de conflicten blijven voortduren.
· 2.889 migranten en vluchtelingen kwamen tot 30 juni in 2016 op de Middellandse Zee om.
**** € 3.200.000.000 aan door het Belgische CMI Defence gefabriceerde geschutkoepels zijn aan Saoedi-Arabië geleverd, terwijl het Europees Parlement opgeroepen had de wapenexport naar Saoedi-Arabië te staken. De levering vond dan ook plaats via Canada om de illegale levering te legaliseren.
Bahrein, China, Congo, Myanmar, Saoedi-Arabië en Qatar stonden ondanks een wapenembargo op de gastenlijst van de wapenbeurs Eurosatory in Parijs.
* 2017.06.08 Europees Netwerk Tegen Wapenhandel/DeWereldMorgen
450, “Hoe fijn het is Europeaan te zijn” op 9 juni 2017

** 1/2 2016.04.05 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
1 379, “€ 47.831 per seconde voor economische groei” op 25 augustus 2016
2 378, “Wat we van oude mannen kunnen leren” op 23 augustus 2016

*** 2016.07.05 De Wereld Morgen
350, ander weblog op 5 juli 2016

**** 2016.06.16 Eurosatory/CMIGroupe/De Wereld Morgen
340, ander weblog 16 juni 2016.

Enkele cijfers over de Verenigde Staten van Amerika
· $ 135.000.000.000 loopt de Amerikaanse fiscus jaarlijks mis door ontwijking van vennootschapsbelasting*.
· Bijna 50.000.000 Amerikanen (1 op de 6), leven op of onder de armoedegrens van krap $ 500 per maand,
· Ruim 45.000.000 Amerikanen zijn in hun levensonderhoud afhankelijk van voedselbonnen,
· 1 op de 100 volwassen Amerikanen – een wereldrecord – zit in de gevangenis,
· 46 van de 50 Amerikaanse staten balanceren op het randje van faillissement,
· Amerika heeft met 17% van het bruto binnenlands product (bbp) het duurste zorgstelsel per hoofd van de bevolking,
· ongeveer $ 1.800.000.000.000 hebben Amerikanen samen aan studie- en creditcardschulden; de hoogste schuldenlast ter wereld,
· De rijkste 1% van de Amerikanen bezit 40% van de Amerikaanse welvaart waarmee Amerika economisch het meest ongelijke land van de Westerse wereld is,
· Met $ 900.000.000.000 per jaar is Amerika nummer 1 in wapenexport,
· 112 wapens telt Amerika per 100 inwoners,
· Met $ 700.000.000.000 per jaar is het Amerikaanse defensiebudget hoger dan dat van Afrika, Europa en het Midden-Oosten bij elkaar en
· Amerika is nummer 33 in levensverwachting.
* 2017.04.11 Oxfam Novib
* 440, Realiteit in een krankjorume wereld op 13 april 2017
2016.11.09 De correspondent
409, “What’s in the name…” op 11 november 2016

Enkele cijfers over onderwijs en Nederlandse universiteiten
* · 45% van het totaal budget bestaat nog uit 1ste geldstroom en is in 2010 door universiteiten vrij te besteden (in 2010 was dit 52%) en
· € 275.000.000 per jaar (bijna de helft van de ‘2de geldstroom, de publieke financiering) moet worden besteed in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, de overheid en universiteiten.
** € 149.000.000, 5 maal het totaal van minder dan 20 jaar geleden, betalen ouders met elkaar extra aan bijscholing, examentraining en huiswerkbegeleiding liepen bij de laatste meting van het in 2013 op tot.
€ 240 kosten hen 5 sessies van een uur voor leerlingen vanaf groep 3 het zelfvertrouwen van leerlingen ‘positief te beïnvloeden’ en het vergroten van hun basisvaardigheden.
66.000 onderwijsbedrijfjes zijn in 2013 actief, 41.000 meer dan in 2007, toen er in Nederland 25.000 onderwijsbedrijfjes waren.
* 2014.11.26 “Teaching Lab” van de Onderzoeksredactie van de Groene Amsterdammer
405, “Het einde van de wetenschap” op 31 oktober 2016

** 2013.?.? Centraal Bureau voor de Statistiek/De Correspondent
344, ander weblog op 23 juni 2016.

Over het Marshallplan
$ 9.920.000.000 bedroeg net na de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse gift aan West-Europese landen ten tijde van het Marshallplan, met daarnaast een lening van nog een $ 2.480.000.000.
2016.06.22 Wikipedia
343, ander weblog op 22 juni 2016.

Over geld in de geestelijke gezondheidszorg
€ 1.000.000.000 per jaar, 17 tot 30% van de (behandel)tijd kost het Nederlandse psychiaters om de (overbodige) bewijsvoering voor hun behandelingen aan zorgverzekeraars te verstrekken.
65.000 verwarde mensen per jaar veroorzaken in 2015 maatschappelijke ontwrichting. In 2011 waren dit er nog 40.000.
<2016.06.21 Algemeen Nederlands Persbureau/De Volkskrant
342, ander weblog op 21 juni 2016.

Over Griekenland
In totaal 2.000 pagina’s aan wetsvoorstellen heeft de Griekse regering in 3 porties telkens binnen 24 uur moeten tekenen en dus getekend. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) / een organisatie van de Verenigde Naties, de Europese Centrale Bank (ECB) / een organisatie van de Europese Unie (EU) en de Europese Commissie (EC) / eveneens een EU-organisatie lieten de Griekse politiek geen ruimte voor alternatieven. Wat werd erin vastgelegd:
€ 10.300.000.000 bedroeg op 25 mei 2016 het zoveelste Grieks ‘hulppakket’, waarvan slechts 5% in Griekenland bleef en 95% direct naar private banken werd doorgesluisd, die in werkelijkheid gered werden.
€ 5.700.000.000 moet de Griekse regering op de overheidsuitgaven bezuinigen.
€ 9.500.000.000 moet zij extra bezuinigen als tegen 2018 de streefcijfers niet zijn gehaald.
2016.05.01 Algemene Nederlandse Persdienst/Nu.nl
2016.04.29 De Wereld Morgen
323, ander weblog op 2 mei 2016.