Op zoek naar nieuwe dromen en verhalen

Als u een baby op straat ziet liggen, heeft u echt geen moreel dilemma meer, zoals vroeger. Toen moest u verzinnen of u de baby wilde oppakken, en daarmee voor weken verantwoordelijk was voor de zorg, voordat u een opvangplek had gevonden. Misschien wel voor de rest van uw leven. Dat is nu anders. U belt gewoon 112 en u weet dat er voor de baby gezorgd gaat worden.

Onze autoriteiten functioneren daarmee voor ons als een ‘moreel exoskelet’. Dit exoskelet werkt echter alleen op nationaal niveau. Het programma voor de komende generatie is hoe we dit morele exoskelet kunnen uitbreiden naar het hele continent, naar de hele planeet. Hoe we kunnen stoppen met discrimineren op basis van kleur – of op basis van paspoort. Het is de enige weg, want het alternatief voor dit vooruitzicht is de logica van de muur, van ‘ieder voor zich’.

Aan het woord is de Tsjechische econoom en denker Tomáš Sedlácek, schrijver van onder andere ‘De economie van goed en kwaad’, die zegt:
We moeten op zoek naar nieuwe dromen en verhalen.

Er zijn volgens hem 3 opties voor de huidige leiders; voor degenen met macht, voor heel de elite:
1. Niets doen, dus doorgaan op dezelfde weg en geen verhaal vertellen waar je mensen in meeneemt. Dit zaait tweedracht, loopt vast door het economisch geweld dat ermee gepaard gaat en is op de keper beschouwd volstrekt irrelevant.
2. Teruggaan naar vroeger, ieder land voor zich met een muur eromheen, de nationalistische route. Dit sluit mensen en de wereld buiten en loopt vast door politioneel en militair geweld dat uiteindelijk nooit toereikend zal blijken in onze wereld die steeds sneller verandert.
3. Boven het nationale eigenbelang durven kijken en het Europese verhaal vertellen. Dit is de enige optie die gaat werken, want de problemen waar we mee kampen, of dat nu de Griekse financiën, het milieu of de vluchtelingen is: het heeft geen enkele zin om dit nationaal aan te pakken.

We zien vandaag de dag de geboorteweeën van de overgang van het tijdperk van nationale oriëntatie naar een planetaire oriëntatie.

Mensen zijn nu boos, omdat de elite volgens hen niet naar hen luistert, dus optie 1. moet echt snel verlaten worden. We moeten mensen meenemen om te kunnen gaan meedoen aan bovennationale verkiezingen, want alleen door democratische verkiezingen wordt macht gelegitimeerd. Sedlácek is voorstander van mondiale referenda. “Neem nu de Brexit”, zegt hij, “dat gaat iedereen aan, niet alleen de Britten. Als iedereen had mogen meestemmen over de Brexit zou de uitslag heel anders zijn geweest.” Ik voeg daaraan toe dat ik het toch ook wel raar vind dat een wereldleider als Donald Trump alleen door ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika gekozen kan worden. Of een Barack Obama, een George Bush en een Bill Clinton, maar ook een Vladimir Poetin. Alsof deze mensen geen invloed uitoefenen op ons denken en op ons beleid.

De boze mensen moeten gaan inzien dat die Syrische vluchteling de vijand niet is. Sedlácek vraagt zich af waarom we voor Syrië de VN niet hebben ingeschakeld. Die kunnen oplossingen verzinnen die boven de nationale belangen uitstijgen.
Mensen moeten gaan inzien dat staten niet tegen elkaar moeten concurreren om het vestigingsklimaat van grootbedrijven zo gunstig mogelijk te maken ten koste van nationale algemene nutsvoorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen.

Linksom of rechtsom moeten we echt collectief gaan besluiten om tot rationele vergezichten te komen. We moeten weer groot gaan dromen; geen muren bouwen, maar mensen meenemen in onze visie dat we een nieuw tijdperk ingaan of we dat willen of niet. “Als je chocola wilt verkopen, heeft het geen zin om uit te leggen waarom drop vies is. Dan moet je uitleggen waarom chocola zo goed is“, zegt Sedlácek.

Het is de Europese leiders eerder gelukt om mensen ervan te overtuigen dat we moesten gaan handelen in plaats van oorlog voeren. Daar is de Europese Gemeenschap letterlijk op gebaseerd.

Conflicten beheersen door materiële groei… dat lukt zolang de groei duurt. En dat is exact waar we nu staan. We hebben onze dromen vervuld, maar onze verlangens niet. Verlangens zijn nooit te stillen. En zo komt Sedlácek uit bij de nieuwe economie:
We moeten de maatschappij klaarmaken voor de digitale toekomst, want daarin is ruimte om onze verlangens immaterieel te gaan vervullen. We moeten virtuele manieren gaan bedenken en toepassen om mensen te helpen zich te ontplooien, om allemaal deel te worden van de elite. Daar is nog heel veel in te ontwikkelen” [vet-gedrukte door GjH]. We moeten naar een wereld van amusement en likes, maar ook van kennis, kunst en onderwijs. Een alternatief is er niet; het menselijk verlangen is nu eenmaal onstilbaar. Zolang we ons verlangen niet kunnen beperken, is een mondiaal democratisch geregeerde wereld onze enige hoop.

Naar “‘Onze dromen zijn vervuld, maar onze verlangens niet’; De verantwoordelijkheid van de elite” door Frank Mulder in De Groene Amsterdammer van 22 november 2017.

Wat is onze ‘stip aan de horizon’?

23 november 2017; begin van de avond:
Wat is er nodig om onze gemeenschap gelukkiger en gezonder te maken?
En zou het mogelijk zijn daarmee ook de planeet gezonder te maken?

Met andere woorden, als we nu voor even ophouden met reactief ‘nee’ te zeggen tegen sommige maatregels die CU, D66, CDA, Shell, VNO-NCW en VVD aan hun onderhandelingstafel bedacht hebben, maar naar onszelf gaan luisteren. Wat is dàn ons antwoord op de vraag in wat voor wereld we willen leven?
Bedenk het en schrijf het op.

26 november 2017; begin van de avond:
In Canada is dat experiment gedaan. Tijdens de Canadese federale verkiezingscampagne heeft een brede coalitie van Canadese activisten, auteurs, kunstenaars en nationale leiders zich in september 2015 gebogen over de vragen:
1. Wat is er nodig om onze gemeenschappen gelukkiger en gezonder te maken?
2. En zou het mogelijk zijn daarmee ook de planeet gezonder te maken?
Het bleek dat we voor een gelukkige en gezonde gemeenschap, bestaande uit talrijke deelgemeenschappen, vooral niet moeten willen voortborduren op ons huidige beleid, maar dat een sprong in het diepe daarvoor hoognodig is. Deze brede coalitie schreef een politiek manifest, ‘Het Leap Manifesto’. ‘Leap’ kun je vertalen naar het Nederlandse ‘sprong’.

Niet dat het gemakkelijk was om tussen de vertegenwoordigers van allerlei heel verschillende groeperingen hierover een marathon aan gesprekken te beginnen. Allerlei groepen blijken ook in Canada allerlei andere groepen dwars gezeten te hebben en de vervulling van veel wensen-van-de-een gaan ook in Canada ten nadele van de behoeften-van-anderen. De politieke ernst, immers de verkiezingen kwamen eraan, legde een druk op de deelnemers zich coöperatief op te stellen. Goede afspraken over het omgaan met elkaar – afspraken die zijn samen te vatten met het woord ‘respectvol’ – zorgden voor constructieve dialogen.

Als het ‘politiek haalbare’ ons veroordeelt tot een klimaatchaos die overmorgen begint, moet dat ‘politiek haalbare’ veranderen.

De woorden ‘beschermen’ en ‘zorgen’ vielen tijdens de bijdragen keer op keer; zorgen voor het land, zorgen voor de leefsystemen, de planeet beschermen, voor elkaar zorgen. Tijdens de besprekingen bleken die woorden, ‘beschermen en zorgen’, het raamwerk te zijn waarbinnen al het andere bleek te passen. Men was het erover eens: “We moeten van een systeem dat uitgaat van pakken wat je pakken kan – van elkaar en van de aarde – over op een cultuur die in het teken staat van zorg over en weer met als leidend principe dat wanneer je neemt, je ook zorg teruggeeft” (257). We moeten naar een systeem waarin iedereen een gelijke waarde heeft en waarbinnen mensen en de natuur niet als wegwerpartikelen worden gezien.
Het was, kort en goed, een poging om te laten zien hoe we een ‘economie die uitgaat van vernietiging’, kunnen vervangen door een economie ‘die uitgaat van liefde’. Want:
3. Wat zijn de eigenschappen die we bij mensen het meest waarderen?
Bij mensen waarderen we onder meer edelmoedigheid, gastvrijheid, warmte en wijsheid het meest. Volgende vraag:
4. Hoe zien die eigenschappen eruit als we ze gebruiken als leidraad voor beleid?
Zij in Canada ontdekten dat ‘openheid’ een van de dingen is die dan tot uiting komt. Dat betekent een cultuur, die mensen in nood welkom heet in plaats van hen angstig en achterdochtig te bejegenen, een cultuur die respect heeft voor ouderen en de kennis die zij in een heel leven hebben vergaard en een cultuur die begrijpt dat er andere manieren van weten zijn, veel ouder dan de zeer recente uitvinding die zij (en wij) ‘Canada’ noemen.

Diep in hun hart weten veel mensen dat we zo’n verandering nodig hebben. Als het ‘politiek haalbare’ ons veroordeelt tot een klimaatchaos, die overmorgen begint, moet dat ‘politiek haalbare’ veranderen.

Shell en VNO-NCW als onderhandelaars aan de regeringstafel samen met vertegenwoordigers van wèl-democratisch verkozen partijen is geen breuk met het verleden.
Een Donald Trump als Amerikaans president met een bende aan CEO’s als ministers, die stuk voor stuk een ‘pak wat je pakken kunt ongeacht de schade die we onze landgenoten, de dieren, de natuur, de wereld om ons heen en heel de planeet toebrengen’ is evenmin een breuk met het verleden. Dit is juist een logische eindfase van veel gevaarlijke verhalen die onze cultuur al heel lang opdist:
Dat alles in het leven om geld draait.
Dat alles wat een gemeenschap gezamenlijk bezit geen waarde heeft en geen bescherming verdient.
Dat blanke mensen beter zijn dan de rest.
Dat hebzucht goed is.
Dat kwetsbare groepen hun lot aan zichzelf te wijten hebben.
Dat de 0,01 % hyperrijken hun gouden torens verdienen.
Dat de markt alles beheerst.
Dat de natuur er is om door ons geplunderd te worden.
Dat we omringd zijn door gevaren.
Dat we ons alleen om onze eigen groep moeten bekommeren en
Dat er voor dit alles geen alternatief is.

‘Bescherming en zorg bieden’ is een antwoord op al deze onzin. In het ‘Leap manifest’, een oproep voor een Canada dat uitgaat van respect voor de aarde en voor elkaar, is dit allemaal uitgewerkt. Klik hier voor wanneer u dit manifest wilt lezen.

Bron: Pagina 252 tot en met 275 van “Nee is niet genoeg tegen Trumps schockpolitiek voor de wereld die we nodig hebben” (2017; met achterin een Nederlandse vertaling van het ‘Leap manifest’) door Naomie Klein uit het Engels vertaald door Jan Willem Reitma en Pon Ruiter en in het Nederlands uitgegeven door De Geus in Amsterdam.

Hokjesdenken

Als twee Nederlanders aanspoelen op een onbewoond eiland en zij weten daar in leven te blijven staan er na 5 jaar 2 huizen, 2 steigertjes met aan elk steigertje een bootje, 2 schuurtjes en 2 kerken. Dat was 50 jaar geleden een beeld dat buitenlanders van Nederlanders hadden. En terecht. Tegenwoordig zouden we zeggen 2 restaurants in plaats van kerken; verder is er niets veranderd.

Nederlanders zijn graag op zichzelf; zoeken in bus, metro, tram of trein een bankje voor zichzelf, en denken in hokjes. Zo zijn er politieke partijen voor staatkundig gereformeerden, voor orthodox-protestanten en voor overige conservatieven; voor dieren, voor gelijkheid en voor ouderen; voor socialisten, voor links-denkende mensen en voor mensen met ietsepietsie linkse ideeën. Er zijn er zelfs 2 voor democraten, 1 voor vrijheid en 1 voor vrijheid èn democratie.

Zit uw partij hier niet bij, dan zijn er nog een hoop aspirant-politieke partijen die nog geen zetel in onze Tweede Kamer verworven hebben. Helaas voor mij ontbreekt zelfs onder de aspiranten een partij voor pacifisme, vegetariërs of wandelaars; daar zou ik weer graag lid van worden. Wel allemaal hokjes, typisch Nederlands.

Respect voor het leven op aarde

In hoeverre zijn de hokjes echt hokjes? Bij de Partij voor de Dieren (PvdD) wordt op ledenbijeenkomsten vaak herhaald ‘voor dier, natuur en milieu’. Dat begint een beetje op groen en duurzaam te lijken, zoals het ‘groen’ waar Groenlinks zich volgens mij op richt. Bij de PvdD hoor ik ook ‘voor mens, dier en milieu’. Dat klinkt als heel de biosfeer te omvatten; zeker voor meer dan dieren alleen.
“Respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van alle levensvormen op aarde vormt de basis voor een meer vreedzame wijze waarop mensen met elkaar, met de dieren en met de natuur in het algemeen kunnen omgaan”, lees ik in de beginselverklaring op hun website, en “Naarmate het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dieren schadelijker zijn, vermindert de morele rechtvaardiging om hun welzijn te schaden”.
Uiteindelijk eindigt de beginselverklaring van de PvdD met de conclusie: “Een zorgvuldige, liefdevolle omgang met de natuur en de dieren houdt tenslotte ook in dat aan mensen respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit in de ruimste zin des woords wordt betoond” en “Hierbij dient de mens wel rekening te houden met zijn medeschepselen. Zijn vrijheid houdt op waar die van de ander in het gedrang komt”. Vandaar ook, begrijp ik tijdens hun bijeenkomsten, dat zij economische groei niet als oplossing zien, maar als de kern van veel problemen waar we mee te maken hebben, zoals armoede, consumentisme, klimaatverandering, migratiestromen, uitbuiting, vervuiling en zichzelf verrijkende grootbedrijven, multinationals en rijken.
Uiteindelijk blijken, anders dan de naam doet vermoeden, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), de Verklaring van de Rechten van het Dier van de International League of Animal Rights (1977) en het Handvest van de Aarde (1987) via de United Nations World Commission on Environment and Development als beginsel uitgewerkt te zijn en steeds weer uitgewerkt te worden in hun Verkiezingsprogramma’s en voor hun politieke opstelling in actuele kwesties.

Het is een heel andere opstelling dan die andere Nederlandse politieke partijen kiezen, want die hebben stuk voor stuk ‘economische groei’ als speer- of uitgangspunt, maar het blijft een hokje. Het hokje van de PvdD met hun slogan “Voor plan B, omdat er geen planeet B is”, is dus feitelijk een ‘hok’; veel ruimer dan hun naam doet vermoeden. Over die naam zouden we het kunnen hebben, maar scherpzinniger is het ons af te vragen waarom onze andere politieke partijen niet òòk uitgaan van dierenrechten, het handvest voor de aarde en mensenrechten. Het zijn immers door Nederland ondertekende verdragen.
Of ons af te vragen waarom andere Nederlandse politieke partijen niet op zijn minst uitgaan van respect voor alle leven op aarde.
Of zelfs maar alleen uitgaan van respect voor alle mensen wereldwijd.
Of waarom zij stuk voor stuk alleen uitgaan voor de eigenbelangen op de korte termijn van enkelingen, in plaats van zelfs maar uit te gaan van het bereiken van welzijn voor iedereen.

Bronnen: de laatste twee PvdD-congressen, de uitreiking van ‘De kanarie in de kolenmijn’ door Marianne Thieme en Ewald Engelen in Utrecht en een Utrechtse afdelingsbijeenkomst van de Partij voor de Dieren en hun website op 21 november 2017.

Een kapitalistische democratie kan niet bestaan

Eerst even terugkijken, dan naar het nu om af te sluiten met een advies.

Na de lezing in 2014 vroeg een toeschouwer of kapitalisme en democratie verzoenbaar zijn. In 18 minuten gaf Amerikaans filosoof, mediacriticus, politiek activist en emeritus hoogleraar taalkunde Avram Noam Chomsky een overzicht van het ontstaan van het kapitalisme, besprak hij wat Adam Smith – een van de grondleggers van het klassieke liberalisme en ‘vader van de moderne economie’ – ècht dacht (en dat is resoluut anders dan hoe hij vaak geciteerd wordt) en legt hij uit waarom de Eerste en de Derde Wereld geworden zijn wat ze vandaag nog steeds zijn. Hij zei:
(…) Een kapitalistische democratie kan gewoon niet bestaan. De mensen die op een of andere manier echt in de vrije markt en het kapitalisme geloven, of minstens doen alsof, vragen helemaal geen democratie. (…)
Als je Milton Friedman leest, of andere apostels van het zogezegde libertaire denken, dan zie je dat wat ze eisen niet ‘democratie’ is maar ‘vrijheid’. (…) Het gaat over zijn ‘vrijheid’ om zich te onderwerpen aan een hogere autoriteit, dat noemen zij ‘vrijheid’. (…)
Deze heren zijn voorstander van private tirannieën, de ergste soort tirannie die er bestaat, door private concentraties van rijkdom die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen. Wanneer deze mensen zeggen dat ze geen inmenging willen van de overheid in de markt is het dat wat ze ècht bedoelen. (…) Het soort overheidsinmenging in de markt, die zij daarentegen juist wel willen toepassen, is die die mogelijk maakt dat private tirannieën ‘vrij’ kunnen werken. Dat zijn de grote bedrijven, de multinationals. (…)
Zo is de opdeling tussen Eerste en Derde Wereld ontstaan. De landen die zich wél konden ontwikkelen, zijn de landen die de regels van de kapitalistische economie brutaal met voeten traden. Engeland, de VS, Duitsland, Frankrijk, de Benelux. Slechts één land in het Zuiden wist zich toch te ontwikkelen: Japan, net dat éne land dat niet was gekoloniseerd en dus dezelfde protectionistische koers kon varen als de rijke landen. (…)
Zowat 70 % van de Amerikaanse bevolking, de 70 % laagste inkomens, zijn letterlijk niet meer betrokken bij de politieke beleidsvorming. Hun opinies hebben geen enkele invloed op de beleidskeuzes van de overheid. Hun volksvertegenwoordigers besteden daar geen enkele aandacht aan. Dat is dan ook één van de voornaamste redenen waarom een groot deel van deze bevolkingsgroep de moeite niet meer doet om te gaan stemmen. Ze krijgen toch geen enkele aandacht van de volksvertegenwoordiging. (…)
Wanneer je hoger op de inkomensschaal gaat kijken, merk je dat de invloed op de politiek toch een beetje toeneemt. Kom je daarentegen bij de top – wat we sinds Occupy de ‘één procent’ noemen – dat cijfer is niet juist; het gaat (…) over de ‘ééntiende van één procent’ – dát is de top waar de massale concentratie van de rijkdom zich bevindt. Die bepalen gewoon het politiek beleid. Dit is geen democratie, dit is plutocratie.

De plutocraten breken het democratisch verzet met de shockdoctrine

Canadees activiste, journaliste en publiciste Naomi Klein valt Chomsky bij met de woorden:
Als je op de afgelopen halve eeuw terugkijkt, kun je zien hoe gericht en effectief de shockdoctrine door overheden is ingezet om het democratische verzet tegen buitengewoon schadelijk beleid te breken. Zo’n strategie om de democratie buiten spel te zetten is zeker nodig, omdat veel neoliberaal beleid zo impopulair is dat de bevolking er keer op keer nee tegen zegt; zowel op straat als in het stemhokje. (…) Daarom vinden de mensen die dit soort beleid willen doordrukken democratische vrijheden en waarborgen bepaald onwenselijk: die zijn alleen maar hinderlijk en vormen een bedreiging.
Uiteraard is niet al het neoliberale beleid impopulair. Mensen zijn wel in hun nopjes met lagere belastingen (mits die de middengroepen en lage inkomens ten goede komen, en niet de superrijken). En ook met snoeien in de bureaucratie van de overheid, in elk geval in theorie.
Maar door de bank genomen willen ze ook dat van hun belastinggeld voorzieningen worden betaald voor de gezondheidszorg, schoon water, goede openbare scholen, een veilige werkplek, pensioenen voor senioren en uitkeringen voor wie niet werken kan. Politici, die het mes willen zetten in dit soort essentiële voorzieningen, of die willen privatiseren, maken dat bij verkiezingen niet tot een speerpunt van hun campagne. Veel gebruikelijker is dat neoliberale politici bij hun campagne pleiten voor lagere belastingen en het behoud van dienstverlening, en tegen spilzucht van de overheid.
Daarna wordt een crisis aangegrepen – en als zij niet ernstig genoeg is, wordt zij opgeklopt – om te beweren, met schijnbare tegenzin en veel krokodillentranen dat er maar één mogelijkheid is: op de gezondheidszorg moet drastisch worden bezuinigd.

(…Donald Trump…) Zo heeft Besty De Vos, zijn minister van Onderwijs, haar leven gewijd aan het doordrijven van een particulier onderwijssysteem zoals dat na Katrina in New Orleans is opgezet.
Veel mensen in de kring van Trump zijn hartstochtelijk voorstander van het ontmantelen van de sociale zekerheid.
Sommigen hebben herhaaldelijk hun weerzin uitgesproken tegen een vrije pers, vakbonden en politieke protesten.
Trump zelf heeft het publiekelijk gehad over het inzetten van ‘de Feds’ om de misdaad in Chicago en andere steden aan te pakken, en
tijdens zijn campagne heeft hij beloofd om alle moslims, dus niet alleen uit de landen die op al die lijstjes van hem staan, de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen.
Zijn minister van Justitie, Jeff Sessions, heeft scherpe kritiek geleverd op de ‘consent decrees’, een belangrijke voorziening die het Justitie en federale rechters mogelijk maakt om in te grijpen bij plaatselijke politiekorpsen als daar sprake is van wantoestanden (…)
De rijkste sponsors van Trumps campagne en in breder verband van extreemrechts – de multimiljardairs Charles en David Koch en de familie Mercer – willen dat alle beperkingen op het inzetten van geld in de politiek worden opgeheven en dat de wetten worden geschrapt die nu transparantie eisen over de manier waarop dat private geld wordt uitgegeven. (…)
waar het werkelijk om gaat is maatregelen invoeren die het voor mensen met een laag inkomen en voor leden van minderheden nog moeilijker zullen maken om te gaan stemmen.

Onder de huidige omstandigheden kunnen we ons geen voorstelling maken van de volledige reikwijdte van deze antidemocratische visie.

Zo zijn we er met elkaar getuige van dat democratie en kapitalisme niet samengaan in de VS. Echter, in de Europese Unie, met haar door lobbyisten gevormde beleidskijk op wat voor het bedrijfsleven belangrijk is, in plaats van hoe welzijn voor alle Europeanen te verwezenlijken, gebeurt precies hetzelfde. Zoals ook in Nederland, zoals recent bleek over de invloed van VNO-NCW en Shell op het kabinetsbeleid, met op kosten van de belastingbetaler een geweldige meevaller voor aandeelhouders, terwijl geen van de 4 regeringspartijen iets over verlaging van dividendbelasting in hun verkiezingsprogramma had opgenomen.

Maar dit is nog niet alles. Klein waarschuwt:
(…) Zoals Milton Friedman langgeleden heeft geschreven: ‘Alleen een crisis, echt of vermeend, brengt werkelijke veranderingen teweeg.’ Als die crisis er eenmaal is, hangt het optreden tegen die crisis af van wat er aan ideeën voorhanden is. (…)
Hoog tijd dat we ons voorbereiden op rampspoed.

En om dit verhaal positief af te sluiten nog even terug naar Chomsky, die 30 september 2014 aan het eind ook nog zei:
Het positieve (…) is dat dit systeem wel degelijk kan veranderd worden, het is niet op bruut geweld gebaseerd. Wat dat betreft, leven we vandaag in een zeer vrij land, dank zij vele overwinningen door de eeuwen heen. Het is niet meer mogelijk voor een groot bedrijf om te doen wat iemand als Andrew Carnegie nog kon doen in 1892. Dat geeft ons heel wat mogelijkheden. We moeten daar gebruik van maken.

Bronnen: “Noam Chomsky: “Kapitalisme en democratie zijn een contradictie”” door DeWereldMorgen Vertaaldesk (Lode Vanoost) via DeWereldMorgen op 1 januari 2015 en pagina 152, 153, 177, 178 en 179 in deel III van “Nee is niet genoeg tegen Trumps schockpolitiek voor de wereld die we nodig hebben” (2017) door Naomi Klein uit het Engels vertaald door Jan Willem Reitma en Pon Ruiter en in het Nederlands uitgegeven door De Geus in Amsterdam.

Klik hier voor het hele verhaal van Chomsky, en de video die daarvan gemaakt is, en ik adviseer: lees dat boek van Klein zelf helemaal!

Over de les die Trump ons leert

Bijzonder weinig mensen zegt de naam Richard Stallman iets; Richard Matthew Stallman of ‘RMS’, zoals hij zichzelf ook wel noemt. En bij de naam Linus Torvalds denken mensen aan een leraar in de ‘Harry Potter’-boeken.
Daarentegen zijn Bill Gates en Steve Jobs zò bekend dat iedereen wel iets over de levensloop van deze mannen weet te vertellen. Dat het van maatschappelijke ziekte getuigt dat laatste 2 mannen ook bewierookt worden en de eerste 2 tot nu toe onbekend gebleven zijn, is de les die Donald Trump, 45ste president van de Verenigde Staten van Amerika, ons leert. Voor zover wij kunnen leren.

Trump moeten we zien als een waarschuwing voor de wijze waarop wij nu leven, zei de Canadese activiste, journaliste en publiciste Naomie Klein de laatste zondag van oktober in Antwerpen. Hij is slechts een spiegel die ons wordt voorgehouden: “Trumps gedrag is waar alle culturele trends van nu naartoe leiden.” Onze cultuur van leugens als waarheid poneren, halve waarheden als hele doen voorstellen, schaamteloosheid in de logica van de straat, onze korte spanningsboog, toenemend racisme, reality tv, het uitsluiten van grote groepen mensen, hoe vrouwen beoordeeld worden, zelfpromotie; dit allemaal, niets mèèr dan hoe we in het openbare leven en via social media met elkaar omgaan, is Trumps business. Dat is zijn Amerika.

Klein waarschuwde in Antwerpen ons Europeanen dat we hier niet mogen toegeven aan een zelfingenomen houding tegenover Trump met het idee dat het hier nooit zover zal komen. Trump is namelijk niet een extreme man, maar een resultaat van onze eigen hufterige normaal.

Klein: “Zoveel van onze collectieve problemen staan we toe om te delegeren aan de Bill Gates en Richard Bransons van de wereld. Een soort ‘masters of the universe’, die samenkomen om honger, armoede en het klimaatprobleem op te lossen. En alle problemen waarvan we dachten dat het onze verantwoordelijkheid als burger was om op te lossen via democratieën.” De fata morgana van de ‘reddende miljardairs’. Mensen van de World Health Organisation (WHO) zullen je vertellen: ‘Bill Gates creëert ons beleid nu. Enkel door zijn geld heeft hij meer macht dan de WHO, terwijl hij helemaal geen achtergrond heeft in de gezondheidszorg.

Zo ook kregen wij Trump in het Witte Huis, die voor het Amerikaanse volk staat met de boodschap: ‘Ik heb geen ervaring in de politiek, maar ik ben rijk, dus stem op mij.’ Om te voorkomen dat straks de volgende miljardair zijn plaats inneemt moeten we ons een vraag stellen. Die vraag is of hij daar zit om onze gemeenschappelijke problemen op te lossen, of zelfs maar die van de gewone Amerikaanse mensen, zodat hun welzijn toeneemt?

De praktijk is dat hij daar zit om de winsten van zijn merk ‘Trump’ te vergroten. Het merk dat draait om dominantie, om macht over andere mensen. Het gaat niet enkel om het winnen, maar om het stappen over andere mensen terwijl je wint. Elke dag dat Trump wegkomt met bedriegen, een conflict met iemand of liegen versterkt het merk Trump, dat zijn eigen regels maakt en het presidentschap volgens zijn eigen regels speelt onder meer met tweets in plaats van beleid.

Over de rol van de media:
Opiniemakers hebben vorig jaar de woede in de Amerikaanse samenleving onderschat. Media praten met journalisten en woordvoerders in plaats van met mensen. Ze vergeten hun kantoren te verlaten, terwijl journalistiek zou moeten draaien om het rapporteren over de buitenwereld, niet vanuit een echoput of een regiekamer. Ze hebben gefaald in het verslag doen over hun land. Alles wat ze deden en nog steeds doen is het meest recente schandaal volgen.
90.000.000 Amerikanen hebben vorig jaar niet gestemd. Ze voelden niet dat er iemand of een partij was die hen iets te bieden had.
Ondertussen runt Goldman Sachs, een van de grootste mondiale investeringsbanken, al bijna een jaar het economisch beleid van Trump. Trump en zijn bende krijgen alles wat ze wilden. Dàt wordt grotendeels genegeerd door de lokale en internationale media, want het is niet grappig, niet sexy, niet dramatisch en veel te schokkend. Ook woorden van deze strekking sprak Klein deze 29ste oktober in Antwerpen.

En dan nog even over die Stallman en Torvalds, de inhoudelijke ‘masters of the universe’:
Deze 2 mannen hebben niet alleen aan de oorsprong van Linux een bijdrage geleverd die groter is dan die van Bill Gates en Steve Jobs aan respectievelijk Microsoft en Apple.
Richard Matthew Stallman (New York, 16 maart 1953) is een Amerikaanse programmeur die ook een grote invloed heeft gehad op de juridische, sociale en technische aspecten van vrije software.
Linus Benedict Torvalds (Helsinki, 28 december 1969) is een Fins-Amerikaans informaticus. De door RMS bedachte en door Thorvalds overgenomen licentie (GPL) zorgt ervoor dat over de hele wereld mensen samenwerken aan vrije software (software waar niemand eigenaar van is of kan worden). Hij is het bekendst vanwege de oorspronkelijke ontwikkeling van de Linuxkernel en is daarvan nog steeds coördinator. De GPL heeft er tegen de stroom in voor gezorgd dat op ongekende schaal wereldwijd wordt samengewerkt aan ICT-technieken waarvan heel veel bedrijven en particuliere personen – meestal zonder dat zij dit beseffen – gebruik maken.

Bron: Naomi Klein: “Trump is de spiegel die onze maatschappij wordt voorgehouden” door Helenka Spanjer via DeWereldMorgen op 3 november 2017 en Wikipedia op 6 november 2017